Bản tin thị thực tháng 08/2019

Chuyên đề: Tin tức USIS

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 05/07/2019, đã có lịch cấp thị thực di dân dành cho diện lao động việc làm trong tháng 07/2019 như sau:

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1

EB-3: Lao động tay nghề, chuyên gia, và các diện lao động khác: chiếm 28,6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1 và EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7,1% mức toàn cầu

EB-5: Khối tạo việc làm, chiếm 7,1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Ngày đáo hạn cuối cùng cho diện lao động việc làm

Theo bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (LƯU Ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn theo danh sách dưới đây.)

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc -

lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/01/2015

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

2nd

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

02/05/2009

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

3rd

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/01/2006

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

Cáclaođộng khác

01/07/2016

22/11/2007

01/07/2016

01/01/2006

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

4th

C

C

01/07/2016

C

01/07/2016

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/07/2016

C

01/07/2016

C

C

5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C

15/10/2014

C

15/10/2014

C

C

15/10/2014

5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C

15/10/2014

C

15/10/2014

C

C

15/10/2014

Ngày nộp hồ sơ Visa diện lao động việc làm

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin visa theo thời gian thể hiện tiến trình hiện tại trong quy trình nộp đơn. Người xin visa nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Chiếu khán Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Chiếu khán Quốc gia với hướng dẫn chi tiết. Ngày nộp đơn của một diện vượt hạn mức là ngày ưu tiên của đương đơn đầu tiên không thể gửi tài liệu đến Trung tâm Chiếu khán Quốc gia để xin visa nhập cư. Nếu một diện thể hiện “hiện tại”, thì tất cả các đương đơn trong diện có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

“C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, các hồ sơ có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của đương đơn. Ngày trong bảng của bất kỳ diện nào có nghĩa là chỉ những đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp hồ sơ.

Diện visa

Các khu vực khác

Trung Quốc -

lục địa

El Salvador

Guatemala

Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

1st

01/09/2018

01/10/2017

01/09/2018

01/10/2017

01/09/2018

01/09/2018

2nd

C

01/02/2017

C

01/06/2009

C

C

3rd

C

01/06/2016

C

01/04/2010

C

C

Các diện lao động khác

C

01/06/2008

C

01/04/2010

C

C

4th

C

C

01/09/2016

C

C

C

Lao động tôn giáo

C

C

01/09/2016

C

C

C

5th Đầu tư trực tiếp

(C5 và T5)

C

15/11/2014

C

C

C

C

5th Đầu tư gián tiếp

(I5 và R5)

C

15/11/2014

C

C

C

C

Sự hình thành và đẩy lùi ngày đáo hạn cuối cùng của Visa diện lao động việc làm

Đã có sự tăng mạnh nhu cầu ứng viên diện Việc làm kể từ cuối Tháng 5 đối với các hồ sơ được nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, và không có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng này sẽ kết thúc. Do đó, cần phải thiết lập hoặc đẩy lùi những Ngày đáo hạn cuối cùng trong Tháng 8 nhằm nỗ lực duy trì việc sử dụng số lượng visa trên toàn thế giới trong phạm vi tối đa được phép theo giới hạn hàng năm của năm tài khóa 2019.

Việc thực hiện các ngày đáo hạn nêu trên dự kiến ​​chỉ mang tính tạm thời. Tới Tháng 10/2019, tháng đầu tiên của năm tài chính 2020, mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để khôi phục lại những ngày đáo hạn cuối cùng đã áp dụng trong tháng 07/2019.

Theo USIS Group